ŠTATÚT SÚŤAŽE ORGANIZOVANEJ klinikou avelane clinic

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „Objavíme vo vás kráľovnú“ (ďalej aj ako „súťaž“), ktorá je zverejnená na webovej stránke www.avelane.com a na sociálnych sieťach Facebook a Instagram avelane clinic (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽOM SÚŤAŽE:

Avelane clinic, Avelane s.r.o., Kláštorská 39, 949 01 Nitra, IČO: 44775288, (ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

1. Účelom súťaže je propagácia služieb a ponuky avelane clinic a partnerov súťaže.

III. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE

1. Súťaž trvá od 15.4 do 30.4. 2024. Súťaž sa uzatvára o 23:59 hodine dňa 30.4. Žrebovanie sa uskutoční do 5.5. 2024. Bezodkladne po žrebovaní sa zverejní meno výhercu.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, je plne spôsobilá na právne úkony a splnila podmienky súťaže: sledovanie stránky vyhlasovateľa súťaže a komentár pod súťažným postom.

2. Súťažiaci aj výherca berú na vedomie, že výhrou v súťaži dávajú súhlas na spracovanie osobných údajov ako aj zverejnenie premeny na webových stránkach, sociálnych sieťach, printových materiáloch a iných komunikačných nosičoch, ktoré avelane clinic používa ako aj na stránkach spolupracovníkov súťaže. Výherca dáva súhlas na vyhotovenie a použitie fotografií, zvukových a video záznamov.

3. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby .

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

1. Výhrou v súťaži sú tvárové neinvazívne procedúry podľa zvážení lekára a aktuálneho zdravotného stavu výhercu súťaže. Súčasťou výhry je aj makeup od Michaela art a video a foto z premeny od LK-studio. (ďalej len „hlavná cena“). Presná cena výšky výhry bude upresnená po konzultácii u plastického chirurga, ktorý zvolí druh ošetrenia podľa potrieb výhercu súťaže.

2. V prípade odmietnutia zákroku/zákrokov navrhnutých vyhlasovateľom súťaže stráca výherca súťaže nárok na výhru v súťaži.

3. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur).

4. Za zdanenie výhry v tejto súťaži zodpovedá výherca.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 5.5.2024.

2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykoná vyhlasovateľ súťaže.

3. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Udelenie súhlasu podľa tohto bodu je podmienkou účasti na súťaži a na odovzdanie ceny.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej a instagramovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

3. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

4. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Meta, ktorá prevádzkuje sociálne siete Facebook a Instagram.

V Nitre 5. 4. 2024

Newsletter

© 2015-2024 avelaneclinic All rights reserved, Developed by MrCode.net, Powered by EPOS

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.